Functiekaart Oppervlaktewater Nederland - RIVM

Het toekennen van functies aan, in dit geval oppervlaktewater, wordt door elke provincie op een eigen manier uitgevoerd. Het uitvoeren van analyses voor geheel Nederland wordt hierdoor bemoeilijkt. Bij het RIVM - Laboratorium voor Water- en Drinkwateronderzoek (LWD) ontstond hierdoor behoefte aan een Landsdekkend Uniforme Functiekaart Oppervlaktewater Nederland.

 

Op basis van de provinciale waterfunctie kaarten uit de waterhuishoudingsplannen of omgevingsplannen zijn landsdekkend uniforme kaarten samengesteld waarbij functies zijn toegekend aan regionaal oppervlaktewater.

 

Waterfunctiekaart oppervlaktewater

 

Na inventarisatie van overeenkomsten en verschillen tussen de gebruikte legenda's is er een uniforme legenda opgesteld op basis van een legenda van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW). Deze uniforme legenda is verwerkt in de provinciale bestanden die vervolgens samengevoegd zijn tot een landelijk bestand. Aangezien door de provincies functietoekenning heeft plaats gehad wisselend aan waterlopen (lijnen) en/of al het oppervlaktewater in een gebied zijn twee kaarten geproduceerd.

Voor de verwerking van de GIS bestanden is gebruik gemaakt van ArcInfo. De presentatie van de kaarten is uitgevoerd met GeoView.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van en samen met het RIVM.