Begrenzing Bebouwd Gebied

Model voor het bepalen van de begrenzing van het bebouwd gebied op basis van het bodemgebruik en de verharding met Modelbuilder en Python in ArcGIS 9.3.1.

 

De procedure voor het bepalen van de begrenzing van Bebouwd Gebied is opgesteld met Modelbuilder in ArcGIS. Daarmee wordt aangesloten bij de huidige technieken binnen de ESRI-software voor het analyseren van ruimtelijke gegevens en is een eenvoudig aan te sturen en herhaalbare procedure gecreëerd. Het Modelbuilder-model kan als zelfstandige tool worden aangestuurd in ArcToolbox.

Vanuit één hoofdmodel worden submodellen tot 3 niveaus diep aangestuurd. Binnen de modellen wordt gebruik gemaakt van iteraties, in-line variabelen en vertakkingen. Voor bewerkingen die niet in ModelBuilder konden worden geïmplementeerd, zijn een aantal pythonscripts geschreven. Alle bewerkingen worden in een filegeodatabase uitgevoerd.

 

Model Begrenzing Bebouwd Gebied

 

Het model "Begrenzing Bebouwd Gebied" is in opdracht van het ministerie van VROM gebouwd en gebaseerd op een AML waarmee voorheen de berekeningen uitgevoerd werden. Voor zover nodig en mogelijk zijn in het ModelBuilder model dezelfde bewerkingen uitgevoerd als in de AML. Dit heeft geleid tot een resultaat van het model dat qua oppervlakte bebouwd gebied zeer weinig afwijkt van het resultaat uit de berekening met de AML.