CODARO

Met CODARO kunnen nieuwe en bestaande plannen voorzien worden van IMRO2008-coderingen die voldoen aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). De software is officieel gecertificeerd voor het maken van IMRO2008 plannen.

 

CODARO ondersteunt de planvormen (structuurvisies, gebiedsgerichte besluiten en bestemmingsplannen) zoals die in IMRO2008 gedefinieerd zijn:

 • Aanwijzingsbesluit
 • Algemene maatregel van bestuur (AMvB)
 • Beheersverordening
 • Bestemmingsplan
 • Buiten toepassing verklaring beheersverordening
 • Inpassingsplan
 • Projectbesluit
 • Provinciale verordening
 • Reactieve aanwijzing
 • Rijksbestemmingsplan
 • Structuurvisie
 • Tijdelijke ontheffing buitenplans
 • Uitwerkingsplan
 • Voorbereidingsbesluit
 • Wijzigingsplan

 

CODARO screenshot

 

Het coderen wordt uitgevoerd met behulp van een boomstructuur waarin de te coderen objecten overzichtelijk gerangschikt en weergegeven kunnen worden.

De IMRO2008 planvormen worden door CODARO ondersteund voor alle overheidsniveaus:

 • Gemeente
 • Provincie
 • Rijk

De daadwerkelijke coderingen van de planologische objecten zijn via detailschermen te bekijken en te wijzigen.

Elementen in een kaart kunnen met ArcMap gekoppeld worden aan de planologische objecten. De applicatie is voorzien van controlefuncties waarmee o.a. nog niet aan de database gekoppelde kaartelementen zijn op te sporen zodat ze alsnog gecodeerd kunnen worden.

Via het inlezen van een XML-bestand wordt op eenvoudige wijze een koppeling gelegd met planteksten uit een (objectgerichte) tekstverwerker. Koppelingen met in ieder geval onderstaande tekstverwerkers zijn mogelijk:

 • Tercera-Tekst
 • Dezta Plan

Voor het beschikbaar stellen van een plan op RO-Online kan een export in GML-formaat aangemaakt worden.

CODARO is een extensie voor ArcMap. Voor de werkzaamheden waar geen ArcGIS functionaliteit voor vereist is, kan CODARO ook zonder ArcGIS licentie werken.