Meta-Informatiesysteem Gebiedsgericht Beleid

MING is ontwikkeld om de uitvoering van de Regeling Subsidiëring Gebiedsgericht Beleid (SGB) te ondersteunen.

De SGB heeft als doel de verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in het landelijk gebied. Het gaat om de beleidsterreinen natuur, bos, landschap, landbouw, recreatie, cultuurhistorie, milieu en water. Op basis van de SGB kunnen subsidies aangevraagd worden voor gebiedsgerichte activiteiten die passen in een integraal gebiedsplan of reconstructieplan en zijn opgenomen in een bijbehorend uitvoeringsprogramma.

MING logo

MING is vooral bestemd voor provinciale overheden.

MING bestaat uit twee onderdelen:

  • Beheerdersmodule. Deze is op één werkplek beschikbaar. Via deze module kunnen wijzigingen in MING worden doorgevoerd.
  • Gebruikersdeel. Het gebruikersdeel is via internet beschikbaar. Deze pagina's worden vanuit de beheerdersmodule gegenereerd. Het gebruikersgedeelte heeft dezelfde opbouw als de beheerdermodule.
MING beheerdersmodule en gebruikersgedeelte

Informatie in zowel de beheerdersmodule als in het gebruikersgedeelte is beschikbaar via een boomstructuur. De beheerdersmodule is in Delphi geschreven. Het gebruikersinterface is gemaakt met HTML en JavaScript.

Voor het uitwisselen van ervaringen is het Ming Forum gemaakt.

Voor inhoudelijke zaken heeft Van Grunsven Latour ondersteuning geleverd. MING is gemaakt in opdracht van het Ministerie van VROM, het IPO (Inter Provinciaal Overleg) en het RIVM en is alleen beschikbaar voor betrokkenen.