Provinciale en Rijks IMRO Applicatie

In het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het vanaf 1 januari 2010 verplicht alle nieuwe ruimtelijke plannen digitaal te ontwerpen en digitaal beschikbaar te stellen. Een hulpmiddel hierbij is de invoerapplicatie PRIMA.

 

PRIMA is een applicatie waarmee objecten in nieuwe en bestaande plannen voorzien kunnen worden van IMRO coderingen. Het coderen wordt uitgevoerd met behulp van een structuurboom waarin de te coderen objecten overzichtelijk gerangschikt en weergegeven kunnen worden.

PRIMA ondersteunt momenteel de volgende plantypen: Provinciale Structuurvisie, Provinciale Verordening, Voorbereidingsbesluit, Aanwijzingsbesluit (proactieve aanwijzing), Reactieve aanwijzing, Gerechtelijke uitspraak, Omgevingsvergunning.

 

Provinciale en Rijks IMRO Applicatie

 

De daadwerkelijke coderingen van de planologische objecten zijn via detailschermen te bekijken en te wijzigen.

Elementen in een kaart kunnen met ArcMap gekoppeld worden aan de planologische objecten. De applicatie is voorzien van controlefuncties waarmee o.a. nog niet aan de database gekoppelde kaartelementen zijn op te sporen zodat ze alsnog gecodeerd kunnen worden.

Via het inlezen van een XML-bestand wordt op eenvoudige wijze een koppeling gelegd met planteksten uit een Via het inlezen van een XML-bestand wordt op eenvoudige wijze een koppeling gelegd met planteksten uit een (objectgerichte) tekstverwerker. Koppelingen met in ieder geval onderstaande tekstverwerkers zijn mogelijk:

  • Tercera-Tekst
  • Dezta Plan

Voor het beschikbaar stellen van een plan op RO-Online kan een export in GML-formaat aangemaakt worden.

De applicatie is ontwikkeld voor en in gebruik bij alle provincies. Voor andere partijen is CODARO ontwikkeld.