Woningstatistiek voor krimpregio's

De Woningstatistiek applicatie is een webapplicatie, waarmee gegevens over woningen binnen een bepaald gebied bekeken kunnen worden. Er kunnen overzichten gemaakt worden van bijvoorbeeld het aantal woningen, gemiddelde WOZ-waarde, verdeling koop/huur, en de leeftijdsopbouw binnen het gebied.

 

Krimp

Binnen Nederland zijn er diverse regio’s die te maken hebben met een structurele bevolkingsdaling. Om te kunnen inspelen op de gevolgen van de bevolkingskrimp, is het belangrijk dat men een goed inzicht heeft in alle aspecten van de woningmarkt. De spreiding van koop- en huurwoningen, het bouwjaar en de WOZ-waarde van de woningen, evenals de spreiding van verschillende leeftijdsgroepen van de bevolking bieden belangrijke informatie.

 

Woningstatistiek

Om in deze informatiebehoefte te voorzien is de Woningstatistiek applicatie ontwikkeld. In deze webapplicatie wordt informatie uit diverse bronnen (WOZ, Gemeentelijke Basis Administratie, ACN adressenbestand, AKR) verzameld en gecombineerd. De gebruiker kan een gebiedsselectie maken waarna gegevens m.b.t. dat gebied getoond worden. De volgende overzichten worden gegenereerd:

  • Aantal woningen.
  • Gemiddelde WOZ-waarde.
  • Aantal woningen per woningtype.
  • Verdeling huur/koop.
  • Voorkomen van (rijks)monumenten.
  • Aantal leegstaande woningen.
  • Gemiddeld aantal personen per huishouden.
  • Leeftijdsopbouw binnen gebied.

 

Woningstatistiek

 

Integratie in kaartviewer

De Woningstatistiek applicatie is een op zich zelf staande applicatie, maar kan ook geïntegreerd worden in een bestaande kaartviewer zodat de resultaten beter gevisualiseerd kunnen worden. Vanuit de kaart kan dan een gebiedsselectie voor Woningstatistiek gemaakt worden. Vanuit Woningstatistiek kunnen groepjes woningen met dezelfde eigenschappen in de kaart getoond worden, zodat men een indruk van de ruimtelijke spreiding krijgt.

 

In de praktijk

In opdracht van een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten is de Woningstatistiek applicatie geïntegreerd in een kaartviewer op basis van UMN Mapserver.